top of page
  • Writer's pictureKorimanka

Civilný sobáš (Svadobný sobáš v prírode)

Updated: Oct 10, 2023

Civilný sobáš sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku), kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom alebo primátorom, či povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.


svadobný obrad v prírode, civilný sobáš, slávobrána, svadobné stoličky, svadobné stuhy, svadobná výzdoba a dekorácie

Miesto uzavretia civilného sobáša


- Na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

 Poznámka:  Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste  (vyžaduje sa povolenie). V prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť pred ktorýmkoľvek  matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste (v tomto prípade sa povolenie nevyžaduje). 

- V zahraničí pred orgánom SR na to určeným - v prípade štátneho občana SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo za hranicami.svadobný stan pod lesom na zelenej lúke

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie civilného sobáša


Žiadosť o uzavretie manželstva – prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade.


Najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu:

- doklad o štátnom občianstve, - potvrdenie o pobyte, - doklad o rodnom čísle, - občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť, - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu alebo právoplatný   rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú či právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné. Svadobný sobáš v prírode.


Poznámka: Doklady (okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom

Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky (centrálnej databázy matričných udalostí integrovanej s Registrom fyzických osôb).reštaurácia pri rybníku pod lesom

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva


- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní - Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní - Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi),   banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.

- Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade   zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.
romantické svadobné miesto, svadobný priestor v prírode, svadobný stan sála, svadba

Svadobný obrad v Korimanke

Pokiaľ sa rozhodnete pre svadobný sobáš pod holým nebom v tesnej blízkosti Prešova v reštaurácii Korimanka, odporúčame Vám kontaktovať Matričný úrad v obci Bzenov, kde si dohodnete ďalšie náležitosti spojené s civilným sobášom v našej záhrade.


Žiadosť o uzavretie manželstva – prítomní obaja snúbenci, dostupná na matričnom úrade v obci Bzenov.

Matričný úrad - kontakt

telefón: 051/7796 337

Recent Posts

See All
bottom of page